El Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l’Esport, és únic i constitueix una oficina pública que té com a finalitat:

  1. La inscripció dels clubs o associacions esportives
  2. L’adscripció de les seccions esportives d’entitats no esportives
  3. La inscripció de les agrupacions esportives i de les federacions esportives catalanes

Perquè es puguin inscriure al Registre, les entitats citades han de tenir el seu domicili social a Catalunya.

La inscripció en el Registre d’entitats esportives d’un club o associació, una agrupació o una federació esportiva comporta el seu reconeixement legal als efectes de la Llei de l’Esport.

La inscripció o adscripció en el Registre d’entitats esportives serà requisit essencial per optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.