Què és "Registre d'Entitats Esportives "?

El Registre d'entitats esportives és una oficina pública de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la inscripció de les entitats esportives i l'adscripció de les seccions esportives d'entitats no esportives, que tinguin llur seu social a Catalunya.

Són objecte d'inscripció:

a) L'acta de constitució
b) La denominació
c) Els estatuts
d) Els membres directius, els promotors i els representants legals 

Inscripcions

La inscripció en el Registre d'entitats esportives d'un club o associació, una agrupació o una federació esportives comporta llur reconeixement legal.
La inscripció o l'adscripció al Registre d'entitats esportives és un requisit essencial per a optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.

Criteris de la cerca

Els criteris de cerca d'entitats són els següents:

  • Número de registre: es correspon amb el número d'inscripció o adscripció amb què l'entitat figura inscrita o adscrita al Registre d'entitats esportives. Cal tenir en compte que s'han de fer constar 5 dígits, de manera que per a buscar l'entitat inscrita amb el número 45, cal d'indicar la referència "00045". Igualment, per a la cerca d'una entitat que té la seva secció esportiva adscrita al Registre, cal fer constar la referència "A+ 5 dígits"
  • Nom entitat: es correspon amb la denominació social amb què consta inscrita o adscrita l'entitat al Registre d'entitats esportives
  • Districte: aquest criteri és aplicable únicament a les entitats que tinguin el seu domicili social a la ciutat de Barcelona, i permet que la cerca es dugui a terme per districtes

 

  • Municipi: permet fer la cerca d'entitats segons el municipi on tinguin el seu domicili social
  • Comarca: permet fer la cerca d'entitats segons la comarca on tinguin el seu domicili social
  • Província: permet fer la cerca d'entitats segons la província on tinguin el seu domicili social

 

  • Tipus entitat: permet fer la cerca d'entitats segons el tipus d'entitat de què es tracti. Cal tenir en compte que les entitats pròpiament esportives són les agrupacions esportives, els clubs i associacions esportius, els consells esportius, les federacions, els grups esportius i les unions esportives de clubs, i que els altres tipus d'entitat es corresponen amb entitats no esportives que tenen adscrita la seva secció esportiva al Registre d'entitats esportives.
  • Modalitat: permet cercar totes aquelles entitats que incloguin en els seus estatuts una modalitat o disciplina esportiva concreta. Cal tenir present que amb la referència genèrica "modalitat" s'inclouen modalitats, disciplines, especialitats i activitats fisic esportives, i que la vigència de totes elles cara a la seva inclusió en els estatuts d'una entitat de nova inscripció haurà de ser consultada prèviament al Registre d'entitats esportives.
Data d'actualització:  07.04.2009