• Imprimeix

Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC)

El PIEC és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació com la de la resta d’institucions, organismes i entitats, adreçades a dotar Catalunya dels equipaments que facilitin a tots els ciutadans la pràctica fisicoesportiva i contribueixin a fomentar, divulgar i implantar arreu de Catalunya l’esperit que aquestes pràctiques comporten. Té caràcter de “Pla territorial sectorial” i desplega juntament amb altres plans sectorials el Pla Territorial General de Catalunya.

El PIEC-2005 va ser aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de maig, i en aquests moments el Consell Català de l’Esport redacta la seva actualització