Documentació necessària

*Sol.licitud al Registre d'Entitats Esportives de l'adscripció d'una secció esportiva escolar

*Tràmits que cal fer en cas que siguin necessaris:
Inscripció d'un nou Òrgan Directiu d'una secció esportiva escolar
Dimissió de membres de l'Òrgan Directiu d'una secció esportiva escolar
Dimissió i provisió de membres de l'Òrgan Directiu d'una secció esportiva escolar
Inscripció d'una modificació de reglament de funcionament intern d'una secció esportiva escolar
Readscripció de càrrecs de l'Òrgan Directiu d'una secció esportiva escolar 

Podeu consultar la normativa vigent en el DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les entitats esportives de Catalunya

Important AMPA:
Tenir em compte fer la inscripció al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la composició de la junta de govern de l'associació i les seves modificacions: inscripció d'òrgans de govern d'una associació - Oficina Virtual de Tràmits


D’altra banda i en virtut de la LLEI 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (publicada en el DOGC NÚM.5925 DE 21 DE JULIOL DE 2011), a partir del 31 de desembre de 2012, les entitats que no hagin adaptat i sol•licitat la inscripció dels seus estatuts en el REGISTRE DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, no podran rebre subvencions de l’Administració de la Generalitat fins que compleixin, si escau, amb aquesta obligació.
 
A continuació podeu consultar aquesta informació més detalladament i imprimir els documents necessaris per a la adequació:
Informació al següent enllaç:  Adaptació d'estatuts. Departament de Justícia

Data d'actualització:  13.07.2010