• Imprimeix

Descripció i àmbit

El Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport  estableix en el títol segon, capítol primer, que correspon al Consell Català de l’Esport com a organisme representant de l’Administració de la Generalitat el promoure i organitzar l’activitat de l’esport escolar i universitari, conjuntament amb les entitats i els organismes públics que tenen competències en aquest camp.

L’esport universitari és l’esport practicat en l’àmbit universitari i organitzat pels serveis de esports de cada universitat en les diferents vessats: competició, recreació, salut, etc.

La Llei de l’Esport preveu que correspon a cada universitat organitzar i fomentar l’activitat física i esportiva de la seva comunitat, al mateix temps que estableix que els clubs que es formin entre els universitaris practicants de l’esport s’han d’inscriure al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i, si  aquests volen prendre part en competicions oficials d’àmbit federatiu, s’han d’afiliar a la federació catalana corresponent en la modalitat esportiva que els interessi.

1. L'esport universitari a Catalunya

El Text únic de la Llei de l’esport (Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol), estableix en el títol 2, capítol 1, article 35, que són funcions del Consell Català de l’Esport promoure i organitzar l’activitat d’esport escolar i universitari, conjuntament amb les entitats i els organismes públics que tenen competències en aquest camp. Més endavant, en el títol 3, capítol 1, article 34, la Llei estableix que correspon a cada universitat organitzar i fomentar l’activitat física i esportiva de la comunitat respectiva i que l’educació física i esportiva d’àmbit interuniversitari és coordinada i assessorada pel Consell d’Esport Universitari de Catalunya. La Llei estableix també, que els clubs que es formin entre els universitaris practicants de l’esport s’han d’inscriure al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i, si volen prendre part en competicions oficials d’àmbit federatiu, han d’afiliar-se a la federació catalana corresponent, a la modalitat esportiva que els interessi.

El Decret 12/1990 de 9 de gener, pel qual es regula el Consell d’Esport Universitari de Catalunya (endavant CEUC)l'estableix  com a l’òrgan coordinador i assessor en matèria d’activitats d’educació física i esportiva en l’àmbit interuniversitari, i estableix els criteris i les directrius oportunes. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaría General de l’Esport (endavant SGE) donarà suport a les activitats esportives universitàries, i establirà les mesures de col·laboració i coordinació oportunes a fi de coadjuvar a una millor actuació de l’activitat física esportiva en el sistema educatiu universitari.  El CEUC s’adscriu al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la informació i està constituït, entre d’altres, pel president (director general d’Universitats),  vicepresident (director general de l’Esport), un representant de SGE i vocals (rectors  de universitats  catalanes, 1 representant de la Unió de Federacons Esportives de Catalunya,  representants de clubs esportius universitaris, etc.).

D'altra banda, el Consell Interuniversitari de Catalunya (endavant CIC) és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats, té la missió de facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l'Administració educativa i gestiona determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d’universitats de Catalunya o les encomanades per les universitats o pel departament competent en matèria d'universitats.

És en aquest context que la Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport i juntament el Consell Interuniversitari de Catalunya i les Universitats Catalanes, l’any 2013 va impulsar l'elaboració del Pla Estratègic d’Esport Universitari de Catalunya 2013-2020 (endavant PEUC), amb l’objectiu principal de consolidar la integració efectiva de l’esport universitari en el conjunt del sistema esportiu català i incrementar la participació dels universitaris en les activitats fisicoesportives enteses com a part important de la seva formació integral. El procés d’elaboració del PEUC va comptar amb la participació de més de 60 persones expertes d’administracions i entitats en representació de diferents àmbits esportius vinculats d’una manera o altra a l’activitat de l’esport universitari. El Pla Estratègic d’Esport Universitari desenvolupa actuacions amb la intenció de fomentar aspectes que permetin millorar la transversalitat amb els diferents àmbits que s’esdevenen al voltant de l’esport universitari (les activitats, la salut, la formació, la recerca, els equipaments, etc.).

L’any 2014, en la reunió del CEUC celebrada el 29 de gener i en seguiment d’allò establert en l’article 6 del Decret 12/1990 de regulació del Consell d’Esport Universitari de Catalunya, s'acordà la creació de dues comissions especifiques:

  • la Comissió de Seguiment del PEUC, inclosa en mateix CEUC.
  • la Comissió Esport Català Universitari (ECU), representada per les 12 universitats catalanes, per organitzar els Campionats  de Catalunya Universitaris i coordinar l’activitat esportiva universitària.

 

2. Els campionats de Catalunya universitaris

L’Esport Català Universitari (ECU), que es va establir com a comissió específica en el marc de Consell de l’Esport Universitari de Catalunya l’any 2014, és l’ens que agrupa totes les universitats catalanes i mitjançant el qual es coordinen els Campionats de Catalunya Universitaris. L’ECU té com objectiu bàsic el foment de la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats de les diferents universitats catalanes (estudiants, personal docent i investigador PDI i personal d'administració i serveis PAS), mitjançant competicions esportives i la promoció dels valors i l’esperit esportiu dels seus participants, així com la implicació de les diferents entitats i organismes implicats en l’esport universitari.
cada curs acadèmic o exercici pressupostari, una universitat, del total de les 12 catalanes que formen part de l’Esport Català Universitari -ECU, per un sistema rotatiu acordat per unanimitat, és l’encarregada de coordinar l’organització dels Campionats de Catalunya Universitaris, les competicions que s’estableixen dins de l’àmbit interuniversitari. El Consell Català de l’Esport atorga anualment una subvenció destinada a l’organització d’activitats d’esport universitari (Campionats de Catalunya Universitaris, Cursa UniRun, etc.), un ajut que recau en la universitat de l’ECU que té aquesta tasca.

Coordinació dels Campionats de Catalunya

La responsabilitat de la coordinació dels Campionats de Catalunya Universitaris queda reflectida en aquesta distribució

3. Universitats amb programes d’ajut a esportistes d’alt nivell

El Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la intervenció del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i el mateix Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE), té signats convenis de col·laboració amb diferents universitats catalanes pels quals s’estableixen programes de tutoria i seguiment a esportistes d’alt nivell català que cursen estudis universitaris, per tal de facilitar la conciliació de l’esport amb la tasca acadèmica.

Igualment, el Consejo Superior de Deportes preveu, mitjançant resolució anual al BOE, subvencions per a les universitats que tenen programes propis d’ajuts a esportistes d’alt nivell estatal.

4. Esport universitari a l'Estat espanyol

El Consejo Superior de Deportes (CSD), juntament amb les universitats, és l’encarregat  de coordinar les activitats esportives d’àmbit estatal, col•labora en la promoció esportiva en els centres universitaris i és el responsable de la participació universitària en competicions internacionals. Aquestes funcions les du a terme mitjançant el Comité Español del Deporte Universitario (CEDU).

Els Campionats d’Espanya Universitaris (CEU) són convocats anualment per la Presidència Consejo Superior de Deportes mitjançant resolució al BOE i estableix el programa esportiu i les condicions que regulen les subvencions anuals per a les universitats participants. Les mateixes universitats que hi participen són les responsables d'inscriure els seus esportistes seleccionats.

5. Esport universitari a l'àmbit internacional

El Consejo Superior de Deportes (CSD) és el responsable a l’Estat espanyol de la participació universitària en competicions internacionals mitjançant el Comité Español del Deporte Universitario (CEDU), que és membre associat de la Federació Internacional d’Esport Universitari (FISU) i de l’Associació Europea d’Esport Universitari (AEDU). El mateix CEDU és responsable de coordinar i organitzar la participació espanyola en les competicions i activitats internacionals.