• Imprimeix

Escola Catalana de l'Esport (ECE)

NOTA INFORMATIVA:

L'Escola Catalana de l'Esport romandrà tancada els dies 27 i 28 de desembre d'enguany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 L'Escola Catalana de l'Esport es creà l'any 1982 amb l'objectiu de regularitzar i homogeneïtzar la formació de Tècnics d'Esport a Catalunya i mitjançant el Decret 4/1994, d'11 de gener,  es regula l'Escola Catalana de l'Esport, la formació i les certificacions dels tècnics de l'àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials.

Actualment l'Escola Catalana de l'Esport, atenent la normativa de formació de Tècnics d'Esport de les modalitats esportives en el període transitori , d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre modificat pel Reial Decret, Reial Decret, 1363/2007, de 24 d'octubre) desenvolupa la formació de tècnics d'esport en les condicions establertes per la legislació vigent perquè, en el seu moment, obtinguin el reconeixement, a efectes de la correspondència amb els mòduls de cadascun dels nivells o graus.

L'Escola Catalana de l'Esport ha estat autoritzada com a Centre del Departament d'Ensenyament per impartir els Ensenyaments Esportius, de les modalitats esportives regulades dintre del sistema educatiu,  a Esplugues de Llobregat, a la Caparrella i a Montjuïc.L'Escola Catalana de l'Esport és el centre que promou i certifica les activitats de formació dels tècnics de l'àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials d'acord amb les competències que li corresponen en matèria d'esports, tant per l'Estatut d'autonomia com per la legislació esportiva vigent a Catalunya.

L'Escola Catalana de l'Esport, orgànicament depèn del Consell Català de l'Esport, Secretaria General de l'Esport, Departament de la Presidència, de la Generalitat de Catalunya.