• Imprimeix

Estructura formativa del Període Transitori en els seus diferents nivells i modalitats

Aquesta formació s'aplica atenent l’Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars i els efectes de les activitats de formació esportiva a què es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre. En aquesta ordre s’estableix que els òrgans competents de les comunitats autònomes poden promoure les activitats de formació, objecte de l'Ordre, d'acord amb les competències que els corresponen en matèria d'esports, tant pels seus estatuts d'autonomia com per la legislació esportiva. Les formacions a què fa referència l’Ordre són les que encara no s’han regulat dintre del sistema educatiu i es situen en la formació anomenada en Període Transitori.

La formació en Període Transitori pretén aconseguir la formació d'entrenadors, de monitors i de tècnics en l'ensenyament aprenentatge o entrenament, i es referirà exclusivament a una modalitat, o en el seu cas especialitat esportiva  no regulada dintre del sistema educatiu.

Estructura formativa del Període Transitori en els seus diferents nivells i modalitats:
Prova d’accés o mèrit esportiu (segons modalitat i nivell)
Bloc comú
Bloc específic
Període de pràctiques

L'objectiu, és donar resposta a les necessitats formatives de les diferents federacions esportives catalanes per atendre la demanda social envers la formació i donar-los el suport corresponent, pel que fa a l'organització dels cursos, així com organitzar-los de manera conjunta entre ambdues entitats.

Un cop superada la totalitat de cada nivell, l'Escola Catalana de l'Esport expedirà el certificat acreditatiu de la formació superada.

Requisits generals per a l'accés:
NiveIl  I
 
Haver complert els 16 anys, i acreditar el títol de graduat en educació secundària obligatòria, o titulació equivalent a efectes acadèmics, o si escau, superar la prova de maduresa, per a majors de 18 anys.
Nivell  II
Haver superat el nivell I de la mateixa modalitat, o especialitat esportiva.
Nivell  III
Disposar del títol de batxillerat o equivalent, i acreditar que s'ha superat el nivell II de la modalitat de què es tracti, o especialitat esportiva, o si escau, superar la prova de maduresa per a majors de 20 anys.

Requisits específics per a l'accés:
Nivell I
Haver superat les proves d'accés de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius, segons les modalitats esportives.
Nivell III
Es podran establir proves, de caràcter específic o l'acreditació dels mèrits esportius, en aquelles modalitats i, si escau, en aquelles especialitats esportives, les característiques de les quals ho requereixin.
Acreditar que s'ha superat el nivell II, de la modalitat de què es tracti o especialitat esportiva.

A més, en qualsevol cas, és requisit indispensable estar en possessió de la llicència federativa en curs, de la modalitat esportiva que correspongui.

Data d'actualització:  05.03.2013