• Imprimeix

Voluntariat

Ofereix una informació de qualitat adequada, facilita la informació bàsica per a la realització d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar ajudant a sensibilitzar les petites entitats esportives, el personal tècnic voluntari, les famílies i acompanyants en la seva execució pràctica diària.

Important: aquesta formació està adreçada al voluntariat i el seu certificat d’assistència no dóna accés al Registre Oficial de Professionals de l'Esport.

Per assistir al CURS, els participants hauran d'haver complert 16 anys en el moment de la inscripció.

ORDRE PRE/236/2013, d’1 d’octubre,
Per la qual es fixen els preus públics que ha d’aplicar el Consell Català de l’Esport (DOGC núm. 6478 - 11/10/2013)

El curs consta de 50 hores repartides en dos blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de 35 hores a escollir entre 7 models.

Bloc Comú (Obligatori) (15 hores) (Veure Annex 1 )

1.Salut i activitat físicoesportiva 2 hores
2.Evolució Psicològica del jove esportista 1 hora
3.Recursos metodològics en l'ensenyament de l'activitat física i l'esport 6 hores
4.Educació i esport: tècnics, pares, esportistes 1 hora
5.Contraindicacions per a la pràctica esportiva 1 hora
6.Lesions esportives: primera atenció davant una lesió 1 hora
7.Aplicació pràctica de primers auxilis 2 hores
8.Malalties transmissibles i activitat esportiva 1 hora

Bloc Específic (a escollir entre un dels models) (35 hores) (Veure Annex 2 )
Els continguts de les sessions d'aquest del Bloc Específic, en tots els models, són teòrico-pràctics.

Model 2.A. 

Modalitat, disciplina o especialitat esportiva escollida (excepte les modalitats esportives regulades com Ensenyaments Esportius ). 
Aquest model de Ciate només el pot sol·licitar la federació  esportiva  catalana  que tingui la modalitat associada i reconeguda pel Consell Català de l’Esport. (35 hores)


Model 2.B.  Activitats físicoesportives en instal•lacions esportives convencionals:

•Esports individuals: 10 hores
•Esports col•lectius: 10 hores
• Activitats en el medi aquàtic: 15 hores

Model 2.C. Activitats físicoesportives en el medi natural: 35 hores

Model 2.D. Joc i esport en edat escolar: 35 hores

Model 2.E. Arbitratge i esport en edat escolarl: 35 hores

Model 2.F. Gestió i organització de petites entitas esportives: 35 hores

Model 2.G. Activitats físiques de lleure per a la gent gran: 35 hores

Professorat

*Bloc Comú
•Llicenciatura o Grau en la matèria a impartir. (cas necessari una persona amb la llicenciatura o el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport podrà impartir totes les matèries)

*Bloc Específic
•El model A, el professorat el designarà la federació corresponent acreditant la màxima titulació en la matèria a impartir.
•En les opcions B, C, D, E, F i G, el professorat serà designat per l'entitat organitzadora, i haurà de demostrar documentalment la màxima titulació en la matèria a impartir. (En cas necessari una persona amb la llicenciatura o el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport podrà impartir totes les matèries)

L'organització correspondrà a l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. L'execució serà a càrrec de les entitats públiques i privades que sol•licitin els cursos. En l'execució hi col•laboraran les Representacions Territorials de la Secretaria General de l'Esport.
Tota la documentació que s'editi haurà de complir la normativa vigent que estableix el Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, referent a imatge i publicitat.
Els cursos d'iniciació a tècnic d'esport seran reconeguts mitjançant un certificat d’assistència que signarà l'Escola Catalana de l'Esport.

Data d'actualització:  25.08.2017