• Imprimeix

II Congrés d'Esport Català

II Congrés d'Esport Català

La Generalitat de Catalunya va impulsar el II Congrés de l’Esport Català, l'acta de presentació del qual es va fer el 5 de maig de 2015, per fer una reflexió conjunta entre el Govern i els agents del sector esportiu que contribuís a potenciar Catalunya com a país referent a Europa i al món a l’àmbit de l’activitat física i l’esport.  Conscient de la importància de l’esport a Catalunya, el Govern va considerar convenient, amb el desenvolupament d'aquest Congrés, donar un nou impuls a un model d’èxit que treballa per generalitzar la pràctica de l’activitat física i per l’excel·lència en l’alt rendiment esportiu.

 La Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, va coordinar, amb el suport de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i  la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el treball de les diverses comissions en què es va dividir el Congrés, que han comptat amb les aportacions dels diversos agents del sector.

Van tenir lloc 28 reunions amb més de 500 persones convocades, com a experts, en els diferents àmbits. Paral·lelament es van rebre via Web més de 60 aportacions.

 L’11 de juliol de 2015 es celebrà la sessió plenària i de cloenda del  Congrés amb la  presentació pública de les propostes elaborades per les diferents comissions, amb més de 400 inscrits. L’acte fou  presidit pel Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

 • Aconseguir que Catalunya esdevingui un referent en activitat física i esport.
 • Reduir el sedentarisme a Catalunya per aconseguir una societat saludable.
 • Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica.
 • Situar l'activitat física i l'esport en el 3% del Producte Interior Brut de Catalunya.
 • Reforçar el teixit associatiu esportiu i dotar-lo de més instruments i autonomia.
 • Disposar dels instruments d'Estat necessaris per assolir els objectius esmentats.

Línies estratègiques

 • Incrementar el nombre de ciutadans actius que practiquen activitat física i esport de manera continuada i en totes les franges d'edat, tot vinculant-los a les entitats.
 • Regular una nova legislació sobre l'activitat física i l'esport de Catalunya des de l'òptica de la transversalitat i dels drets socials.
 • Potenciar el sector de l'activitat física i l'esport com a motor de la recuperació econòmica i creador de llocs de treball.
 • Aconseguir que l'esport esdevingui una eina de projecció de Catalunya al món, amb la participació oficial i normalitzada de les nostres seleccions esportives.
 • Fer sostenible el sistema esportiu de Catalunya basant-se en la concertació público–privada.

Principals accions a desenvolupar

 • Crear el Ministeri (Conselleria) de l’Activitat Física i l'Esport de Catalunya.
 • Elaborar una nova llei de l’activitat física i l'esport de Catalunya.
 • Adequar les estructures administratives i legislatives esportives catalanes al marc legislatiu esportiu i olímpic de l'àmbit comunitari i internacional.
 • Impulsar la creació de la Unió d'Esports de Catalunya des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per tal de constituir el paraigua organitzatiu de les entitats esportives sense ànim de lucre que pugui treballar per aconseguir més recursos i defensi els seus interessos.
 • Establir una hora de pràctica d'activitat física i esport al dia en totes les franges del sistema educatiu, també en el postobligatori i universitari.
 • Elaborar periòdicament indicadors sobre l'estat de l'activitat física i l'esport a Catalunya.
 • Fer sostenibles els clubs i les entitats esportives com a peça estructural del sistema esportiu català, elements de cohesió social i de vertebració territorial.
 • Potenciar els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya.
 • Donar una formació de qualitat per a professionals de l'activitat física i l'esport de referència en tots els nivells.
 • Aconseguir un nou model de finançament que permeti augmentar els recursos públics i privats disponibles per al sector de l'activitat física i l'esport.
Data d'actualització:  13.06.2017