• Imprimeix

Secretaria General de l'Esport

La Secretaria General de l'Esport és l'òrgan de direcció, planificació i execució de l'Administració esportiva de la Generalitat. Li corresponen les funcions que preveu el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i la resta de disposicions sectorials aplicables. També li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir el Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Doctor Melcior Colet.

b) Impulsar i fer el seguiment de projectes i programes interdepartamentals en el territori relacionats amb el sector de l'activitat física i de l'esport.

c) Fer el seguiment econòmic, financer i pressupostari de les entitats adscrites al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

Té adscrits diversos organismes autònoms, com el Consell Català de l’Esport o l’INEFC, així com entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat o societats mercantils, com el Centre d’Alt Rendiment o el Canal Olímpic de Catalunya. També dirigeix el Museu i Centre d’Estudis Doctor Melcior Colet i dona suport al Tribunal Català de l’Esport, que és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu a Catalunya.