La Secretaria General de l'Esport desenvolupa les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en el camp de l'esport i del lleure, d'acord amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i és l'òrgan de direcció de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència, que té assignades les competències en matèria esportiva.

Correspon a la Secretaria General de l'Esport exercir les funcions que li assenyala la Llei de l'esport de Catalunya i alhora dirigir, mitjançant el Consell Català de l'Esport, l'execució i gestió de la política esportiva del Govern que es desenvolupa d'acord amb els eixos següents:

  • L'increment de la pràctica de l'activitat física, els esports de lleure i de competició que fomenten les corporacions locals i promouen i organitzen les federacions i els clubs esportius, els consells esportius, els centres universitaris, les associacions escolars, els centres esportius comercials i altres entitats. 
  • La millora dels nivells quantitatius i qualitatius de les àrees docent, tècnica, jurídica, mèdica i altres ciències que donen suport a la pràctica esportiva. 
  • L'increment i millora de la xarxa d'equipaments i instal·lacions esportives, tant per a l'esport de base com per a l'esport d'alt rendiment. 
  • L'augment de les actuacions encaminades a fer que l'esport federat es projecti en el context de l'esport internacional. 
  • El suport i la promoció de la divulgació esportiva del teixit associatiu, que refermi l'esport com part important de la cultura de Catalunya.

Data d'actualització:  04.02.2011