• Imprimeix

Preguntes freqüents

La Secretaria General de l'Esport, per atendre les vostres consultes compte, a més de la Bústia de contacte, amb les representacions territorials de l'esport, a les quals també us podeu adreçar: RT de BarcelonaRT de TarragonaRT de LleidaRT de GironaRT de Terres de l'Ebre

La Secretaria General de l’Esport compta amb un correu electrònic  on es poden adreçar consultes?
La Secretaria General de l’Esport compta amb la Bústia de contacte per fer les consultes, suggeriments i queixes, que són recollits i tramesos a les persones competents en el tema per donar-hi resposta.

Com i on es presenta la documentació?
Per presentar la documentació, podeu fer-ho:
a) Presencialment, al Consell Català de l’Esport, o bé a les representacions territorials de l’Esport, a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de l’Ebre, i a qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/92 

b) Per correu ordinari, administratiu/certificat, per tal de quedar-vos-en una còpia amb el segell de correus.
c) Telemàticament en aquells casos en què la tramitació ho permet

Podem enviar el currículum vitae?
El Consell Català de l’Esport no disposa d’ofertes ni de borsa de treball. L’única possibilitat de treballar en aquest Organisme passa per l’accés a la funció pública, mitjançant les convocatòries d’oposicions que publiqui el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

No podem obrir un arxiu que teniu al vostre web, què fem?
Si teniu dificultats per obrir un document, seguiu el procés següent:
*Poseu-vos sobre el document que us interessa i premeu el botó dret del ratolí, no per descarregar-lo, sinó per fer un “anomena i desa” al vostre ordinador.
*Un cop fet el pas anterior, es pot procedir a obrir l'arxiu des d'on l'heu desat.

Com podem fer competicions entre clubs?
Per fer competició amb d’altres entitats, cal constituir una entitat i afiliar-se a l’entitat que organitza la competició, bé siguin federacions, especialitzades en una modalitat, per a la competició federada; bé sigui el Consell Esportiu del vostre territori (poliesportiu) per a la competició escolar. Són aquestes entitats organitzadores les que difonen la vostra existència a les altres entitats, ja que us inscriuen a les competicions.

Podem sol·licitar el certificat d’esportista d’Alt Nivell?
Per sol·licitar qualsevol tipus de certificat d’esportista cal que empleneu l’imprès sol.licitud de certificat d'esportista i que el feu arribar a l’adreça electrònica que figura en el mateix imprès. Cal que especifiqueu clarament en el formulari quina és la destinació del certificat (universitats, centres acadèmics, empresa, etc.).

Quins són els criteris que se segueixen per atorgar o no el certificat d'esportistes d'Alt Nivell a un esportista federat?
Els criteris per aconseguir la condició d’alt nivell estan publicats al DOGC. Caldria, també,  posar-se en contacte amb la  federació corresponent per conèixer en detall la situació de la pròpia especialitat.


Busquem patrocini per donar suport a la nostra iniciativa
La Generalitat de Catalunya i el Consell Català de l’Esport no disposen de la via del patrocini per donar suport a les diverses iniciatives. L’Administració pública disposa únicament de la via de la subvenció d’acord amb les bases que es publiquin al Diari Oficial. Les diferents convocatòries i les seves tramitacions, les podeu seguir al web Esport.


Podem convalidar l’assignatura de gimnàstica/educació física que cursa el meu fill?
A l’enllaç sol.licitud de certificat d'esportista trobareu l’imprès per demanar-ho. La Certificació d’Esportista ARC del Consell Català de l’Esport per presentar als centres acadèmics en referència amb els avantatges per als estudiants d’ESO i Batxillerat, ÚNICAMENT s’atendrà si aquesta certificació ha estat sol·licitada durant el primer trimestre del curs escolar i solament per a aquells esportistes que són actius dins del Programa de tecnificació ARC i tinguin en aquest Programa una antiguitat mínima d’un any. La sol.licitud, degudament emplenada, s'ha d'enviar a: cceact.presidencia@gencat.cat.
Us comentem també la possibilitat de demanar un certificat federatiu si es fan 9 hores o més setmanals (de dilluns a divendres). En aquest cas, cal demanar-lo a la federació catalana corresponent via club. L’opció del certificat federatiu és només per a alumnes d’ESO.


Podem obtenir beques d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment?

Les universitats reserven un tant per cent de places a esportistes d’Alt nivell i Alt Rendiment. Per accedir a aquestes beques:
Esportista AN, cal estar qualificat com a esportista d’alt nivell (Publicat a DOCG o BOE).
Esportista d’alt rendiment, cal haver disposat d’una beca en un centre de tecnificació o alt rendiment reconegut pel CSD o haver participat amb seleccions espanyoles en competicions oficials (campionats d’Europa o del món, en la seva categoria). 

Podem demanar una subvenció per al nostre club?
Les ajudes als clubs esportius catalans s’atorguen per convocatòria pública anual.  Quan es publica la convocatòria cal avaluar si hi ha algun programa que s’adeqüi al que realitzi la vostra entitat. Per ser destinatari d’ajuts del Consell Català de l’Esport és imprescindible que l’entitat estigui inscrita o adscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat i que tingui al dia la totalitat de les seves dades registrals. La major part d’ajuts es tramiten mitjançant la intervenció de les federacions catalanes corresponents. Es poden consultar les convocatòries i tràmits següents en el nostre Web Esport.

Què hem de fer per comunicar la realització de proves esportives competitives i marxes ciclistes que afectin les vies interurbanes o tinguin una incidència superior en el nucli urbà?
L’article 42.3 de la Llei estableix que: Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat, requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l'espai, l'obtenció prèvia de l'autorització municipal corresponent o, en el cas de les proves esportives que es fan en més d'un terme municipal, de l'autorització de l'òrgan competent en matèria de trànsit de la Generalitat.
L'òrgan competent en matèria de trànsit de la Generalitat és el Servei Català de Trànsit

Què es requereix per fer una modificació d’estatuts?
A la pàgina web corporativa, podreu trobar la documentació per fer una modificació estatutària. Per resoldre dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Registre d’Entitats Esportives, tel. 93 480 49 00.

Vull crear una nova entitat esportiva. Quins passos he de seguir?
Tota la normativa d’aplicació així com la documentació necessària la trobareu al web Esport, i dintre de l’apartat normativa trobareu la que és d’aplicació a les entitats esportives (entitats privades) i dins del Registre d’Entitats Esportives trobareu la documentació necessària per a la constitució d’un club.

Sóc soci d’un club i estic interessat a veure una còpia de les actes de les últimes assemblees generals. Com ho puc fer?

El Registre d’Entitats Esportives no custodia les actes de les entitats esportives, solament segella els llibres i els retorna a l’entitat, que és qui en té la custòdia. Us heu d’adreçar al vostre club per tal que us facilitin l’accés a allò que demaneu.

La junta directiva del club no em vol fer arribar la documentació que li demano. Què puc fer?
Un club esportiu és dels socis de l’entitat, que tenen el dret, i el deure, de conèixer els seus estatuts i les normes de règim interior, així com de consultar la documentació comptable i les actes que afectin l’entitat. Des del Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport es pot lliurar una còpia dels estatuts, però en cap cas ni de les normes de règim interior ni de les actes i llibres de comptes perquè cap de les dues coses són inscriptibles. Haureu de sol·licitar-la al club mitjançant requeriment notarial o per mitjà de l’Administració ordinària de justícia.

El llibre d'actes d'una entitat esportiva, ha de tenir una diligència prèvia per certificar la seva autenticitat abans de començar a redactar les actes al llibre?
Hi ha dues versions dels llibres: una d’informàtica, que s’ha de presentar dintre dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici i que, òbviament, no se segella amb anterioritat, i una altra amb el sistema de llibre tradicional d’actes que s’ha de segellar i diligenciar abans de començar a usar-lo.

Quina és la diferència entre estatuts de club esportiu de règim simplicat i estatuts de règim general?
Les entitats de règim simplificat són per a entitats de menys de 100 socis que tenen un règim de govern de tipus presidencialista. Funcionen amb un president que assumeix totes les funcions de l’entitat i ret comptes a l’assemblea general, únicament. També cal nomenar un secretari d’actes que pot ser sempre el mateix o un de diferent per a cada reunió.
Les entitats de règim general poden constituir-se amb menys de 100 socis, però és obligatori que ho siguin les que tenen 100 o més socis. El règim de govern és mitjançant una  junta directiva composta, com a mínim, per president, secretari i tresorer. Aquesta junta directiva ret comptes a l’assemblea general, però a diferència de la de règim simplificat, cadascú té una àrea assignada sota la direcció del president i, per tant, existeix un major control entre els propis membres de la junta.

Quina diferència hi ha entre associació esportiva escolar i una secció esportiva escolar?
Una Associació Esportiva Escolar és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, classificada com a club esportiu, amb l’especificitat que es constitueix vinculada a un centre educatiu de secundària i on els seus socis de ple dret ho poden ser a partir dels 14 anys.
Una Secció Esportiva Escolar és la manifestació esportiva d’una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) que tingui entre els seus objectiu “la pràctica de l’esport”. Cal tenir en compte que la secció esportiva escolar no té personalitat jurídica pròpia.

Com comunico el canvi de domicili de l’entitat?
El canvi de domicili suposa una modificació estatutària i, per tant, està subjecte a aprovació de assemblea general. La modificació dels estatuts s’aprova per assemblea, de la qual s’estén un certificat on consta el nou text estatutari que haurà d’incloure el nou domicili. Es presenta al Registre d’Entitats Esportives una sol·licitud d’inscripció del nou domicili acompanyat del certificat esmentat per duplicat.

­­­­­­­­­­­­Quins tràmits he de fer per canviar les dades de l’entitat (adreça, tel.)?
Els canvis de domicili, telèfon i canvi de nom o denominació social, són canvis que han de ser aprovats per l’assemblea general ja que es tracta de modificacions estatutàries, per aquest motiu heu de fer totes les actuacions de “modificació parcial dels estatuts”. A la nostra pàgina web hi trobareu, dins de l’apartat Sol.licitud d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives d'una modificació d'estatuts o de reglament de funcionament intern, la documentació necessària per fer aquestes modificacions.

On puc trobar informació sobre cursos de formació esportiva?
Els cursos ja programats o que es desenvoluparan properament i tota la seva tramitació posterior els podeu trobar a la pàgina del nostre web corporatiu.

On puc cursar la carrera de Ciències de l’Activitat Física i Esport?
Consulteu la informació que en aquest enllaç que us facilitem i que proporciona la Generalitat de Catalunya.

 
On puc cursar els cicles formatius d’esports ?

Consulteu la informació en aquest enllaç que us facilitem i que proporciona el Departament d’Ensenyament.

On m’adreço per convalidar i/o homologar estudis esportius?
Heu de fer la petició i el tràmit directament mitjançant el Consejo Superior de Deportes ja que és aquest organisme qui té la potestat d’homologació i convalidació. 

Necessito informació sobre les proves específiques d'accés als cicles d'Ensenyaments Esportius.
Les proves d’accés les gestiona el  Departament d’Ensenyament  on trobareu la informació.

Vull fer la prova general d'accés al grau mitjà o al grau superior d’ensenyaments esportius.
El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau mitjà (cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius) o al superior (cicles de grau superior d'ensenyaments esportius) per a les persones que volen accedir a qualsevol cicle formatiu i no disposen dels requisits acadèmics necessaris.


Què he de fer per registrar-me d’acord amb la Llei de Professions de l’esport?

Per inscriure-us al Registre oficial de professionals de l'Esport de Catalunya podeu consultar el web Esport, Registre de professionals on trobareu la informació i impresos per fer el Registre.
També podeu fer el registre en línia mitjançant  Tràmits de Generalitat.

Tinc el grau de CAFE, m'he d'inscriure en el Registre de Professionals de l'Esport?
El que indica la Llei és que us heu de col·legiar i si  us heu col·legiat i el que us interessa és socorrisme,  poseu-vos en contacte amb el COPLEFC, des d’on us n’informaran del  procés.

Quin és el tràmit per fer la modificació al Registre Oficial de Professionals de l'Esport ?
Per sol·licitar una modificació del Registre, ho heu de fer mitjançant l’imprès de sol·licitud que es troba a la pàgina web corporativa, a Registre de professions. 


Per cursar estudis del medi natural, què he de fer?
Els cursos generals de medi natural atenent a cada modalitat concreta són competència del Departament  d’Ensenyament o a l’Escola Catalana de l’Esport.

Sóc de fora de Catalunya i m’han dit que per treballar-hi necessito una acreditació especial. Com puc aconseguir-la?
Per treballar a Catalunya s’ha d’estar registrat al Registre de professions.
Per accedir al Registre s’ha de disposar de la formació oficial vigent, atenent la normativa de desplegament de la Llei 3/2008.

Quan es fa la jornada de portes obertes de l’Escola Catalana de l'Esport?
La  jornada de portes obertes es fa un cop l’any, coincidint amb el període d’inscripció a les proves d’accés dels mesos de maig i juny. La publicitat es fa mitjançant el web Esport, Escola Catalana de l'Esport.

Es pot certificar un bloc comú o una formació parcial?
Qualsevol formació feta a l’Escola Catalana de l’Esport es certifica a petició de l’interessat, llevat d’aquelles finalistes de cicles formatius que es realitzen d’ofici. En el cas de les modalitats en període transitori, aquest servei té un cost previst a la Llei 2/2014, de  mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Hi ha formació de tècnics esportius a distància?
L’Escola Catalana de l’Esport ofereix algunes formacions semipresencials. Actualment, la formació de tècnics d’esport no es pot desenvolupar totalment a distància.


Puc accedir directament al grau superior d’una modalitat esportiva si tinc el batxillerat?
Per accedir a un grau superior de qualsevol modaltiat esportiva es necessiten com a mínim dos requisits: la titulació acadèmica corresponent i el cicle formatiu de grau mig d’aquella modalitat. Algunes modalitats, a més, tenen requisits específics (proves, contractes, mèrits, etc.).

Com a empresa, puc saber si els meus treballadors estan inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport ?
Podeu fer la consulta mitjançant el correu de l’Escola Catalana de l’Esport i se us indicarà si les persones en què teniu interès estan registrades, col·legiades o no disposen de cap registre.

Com a administració pública, els meus treballadors estan obligats a  inscriure’s en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport ?
Si el contracte es fa directament des de l’Administració pública, la Llei 3/2008 no obliga. Ara bé, si el contracte es fa per mitjà d’una empresa de serveis, és indispensable.

Sóc llicenciat en CAFE, o tinc el grau de CAFE. Em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?
Els llicenciats CAFE o graus en CAFE heu de col·legiar-vos, no heu de fer la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

Amb un Curs d'Iniciació a Tècnic d'Esport, em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport? Puc treballar?
Els CIATE estan adreçats al voluntariat, per tant no us podeu registrar com a professionals de l’esport. Podeu tenir contracte, però no com a professional de l’esport.

Sóc estranger. Amb la titulació del meu país, em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?
Primerament, haureu de fer l’homologació del títol.Un cop rebeu la resposta, si escau, es procedirà mitjançant el procediment establert a la sol·licitud de Registre, que es troba a la pàgina web corporativa, Registre de professions.

Em poden enviar per correu electrònic el certificat de la meva inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?
Actualment, la petició es pot fer mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits, però el certificat sempre s’envia per correu ordinari i certificat. En el cas de la petició d’un duplicat, s’han d’incorporar les taxes corresponents previstes a la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

On puc trobar els horaris d’un curs de formació de tècnic d’esport d’una modalitat esportiva.
Els heu de cercar centre per centre.

Com puc obtenir un duplicat del meu document de registre?
Mitjançant la sol·licitud que trobareu al web Esport, Registre de professionals, i amb el corresponent document. Aquest servei té un cost previst a la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Com puc obtenir informació per fer la prova d’accés a cicles equivalent a l’ESO o al batxillerat?
Aquesta convocatòria surt un cop a l’any i és competència del Departament d’Ensenyament.

Quan puc apuntar-me a la convocatòria d’acreditacions de competències?
Aquesta convocatòria és competència del Departament d’Ensenyament, on trobareu la informació.

Com puc obtenir el certificat de professionalitat de la família de les activitats físiques i esportives?
Aquestes convocatòries són competència del Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el SOC.

Com em puc assabentar de si s’ha obert una convocatòria de subvencions per a equipaments esportius?
Periòdicament, el Consell Català de l'Esport concedeix subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius mitjançant la convocatòria pública.
La forma de donar publicitat a una convocatòria és mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També podeu obtenir la informació mitjançant el web Esport. També s’anuncia als mitjans de comunicació de més difusió.

Qui les pot demanar?
Les bases de les convocatòries de subvenció estableixen qui pot demanar ajuda econòmica. Però com a regla general, les poden sol·licitar les entitats públiques i les privades que estiguin inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. A més, cal tenir la propietat del terreny o bé disposar d'una cessió d’ús per 25 anys.

Com s’han de demanar?

El procediment per a la concessió de subvencions és la presentació de la corresponent sol·licitud quan surti una convocatòria pública per a tal finalitat, la qual serà valorada en funció d’allò que determinin les bases reguladores.


Quins requeriments tècnics s’han de complir per acollir-se a una convocatòria de subvencions?

Totes les instal·lacions esportives de Catalunya han de complir la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).

Puc començar les obres abans de sol·licitar una subvenció?

De manera general, per optar a una subvenció a les convocatòries públiques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport, les obres que es sol·licitin no poden haver començat. Però si voleu iniciar-les i optar a una futura subvenció a la propera convocatòria, cal que, abans, els projectes bàsics i de gestió obtinguin l’informe favorable del Servei d’Equipaments Esportius. L’emissió d’aquest informe no suposa cap compromís per al Consell Català de l’Esport amb vista a la concessió d’una possible futura subvenció, la qual estarà supeditada a la presentació de la sol·licitud a la corresponent convocatòria pública amb la documentació requerida, a l’anàlisi global de les peticions per avaluar les prioritats, i a les disponibilitats pressupostàries corresponents.


Quin permís he de sol·licitar per obrir al públic una instal·lació esportiva?
L’Administració competent per concedir les llicències ambiental i d’obres és l’ajuntament del municipi on s’emplaci la instal·lació. Per tant, us heu d’adreçar als serveis tècnics municipals perquè us informin de les normes urbanístiques vigents i de la resta de requeriments preceptius de la legislació de caire general, a més de la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). En tot cas, us caldrà la col·laboració d’un tècnic competent per a la redacció del projecte i, si escau, el seguiment de les obres, que ha de conèixer i aplicar la legislació vigent que sigui d’aplicació.

Quina és la normativa esportiva que ha de complir una instal·lació esportiva?
En la construcció o el condicionament d’una instal·lació esportiva s’han de complir els requeriments preceptius de la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), que podeu consultar al web del Consell Català de l’Esport.
Es pot consultar la normativa tècnica del PIEC de manera resumida a les fitxes tècniques de les tipologies bàsiques: pista, sala, pavelló i camp poliesportius, piscina coberta i camp d’atletisme.
Si voleu més informació, podeu consultar els Fulls tècnics, que tracten aspectes monogràfics dels equipaments esportius relatius a la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat, així com les característiques tècniques dels paviments esportius, els vestidors, l’acústica, la sostenibilitat, etc.

Quina altra normativa també ha de complir una instal·lació esportiva?
La normativa vigent de caire general que és d’aplicació a la construcció i el condicionament d’una instal·lació esportiva inclou entre altres, el Decret 135/1995, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), el Decret d’Ecoeficiència als edificis i les mesures de prevenció i control de la legionel·losi.


En relació amb el Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, com puc saber quines instal·lacions esportives hi ha prop de casa, al meu municipi o comarca?

Al web de la Secretaria General de l’Esport hi ha disponible la consulta per àmbit territorial i per tipus d’instal·lació de totes les instal·lacions censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya. També hi ha disponible un resum amb les dades estadístiques dels espais esportius censats, per tipus i comarca. Per accedir a dades addicionals o llistes específiques, cal fer la petició corresponent mitjançant la bústia de contacte que trobareu a la mateixa pàgina web.

Quina és la manera de fer arribar una queixa al prestador d’un servei esportiu?

En primera instància, qualsevol queixa s’ha de formular directament de manera verbal al prestador del servei. Si no es rep una resposta satisfactòria, s’ha de reiterar la queixa al responsable de la gestió de la instal·lació on es desenvolupi l’activitat mitjançant el sistema que tingui establert. Si aquesta queixa formal tampoc resol el conflicte, en el cas que la propietat hagi cedit la gestió de la instal·lació, s’ha d’informar dels fets al titular perquè comprovi si s’han vulnerat les condicions de la concessió.

Si un cop presentada de manera formal una queixa al gestor i al titular de la instal·lació esportiva, en el cas de no rebre una resposta adequada en un termini raonable, podeu donar coneixement del fet a l’Agència Catalana de Consum i presentar un Full oficial de reclamació/denúncia o, en el cas de ser municipal, pel sistema propi que l’Ajuntament tingui establert, el qual ha d’indicar els fets que es denuncien amb objectivitat i precisió i referir quina legislació es considera que s’està incomplint.

En qualsevol cas si, tot i haver presentat la vostra queixa al responsable de la instal·lació esportiva, considereu que no l’ha resolt de manera satisfactòria, especialment si us sembla que pot haver algun risc per a la pràctica esportiva, hauríeu de traslladar la vostra queixa als Serveis Tècnics municipals, que tenen la competència d’inspecció per vetllar que es mantinguin les condicions legals establertes a la llicència ambiental que autoritza a desenvolupar una activitat esportiva, de manera que aquesta llicència es faci en les condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat que exigeix la legislació vigent.

 

On podem trobar informació respecte de la normativa tècnica i  les regles de joc que pugui haver  referent a joves que volen practicar una activitat esportiva?
Les normatives específiques i reglamentacions tècniques de les diferents modalitats i disciplines esportives, així com la regulació de la seva pràctica, són competència de les respectives federacions esportives que aproven i apliquen els corresponents reglaments de joc i competició. No es tracta d’una normativa legal publicada al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  (DOGC), sinó de normativa interna de les esmentades federacions, per la qual cosa no es troba  dipositada en aquesta Administració esportiva.
Us podeu adreçar a la federació esportiva catalana de l’esport que us interessa, a fi de sol·licitar aquesta informació.


Som una empresa privada que volem organitzar una cursa/pedalada popular. De quines assegurances han de disposar els participants? Com a organitzadors d’aquesta activitat esportiva, quines assegurances hem de contractar?
La normativa que regula la cobertura dels riscos en l’organització de qualsevol activitat física i esportiva és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, el  títol 8 del qual, relatiu a la llicència esportiva, estableix en diferents preceptes previsions que regulen les classes de llicències, així com les assegurances que aquestes han de comportar.

 Us traslladem la regulació continguda en alguns d’aquests preceptes:

 Article 149.3:

Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que hi participin la llicència esportiva corresponent a l’activitat.

Article 151.5:

Les entitats, els centres, els establiments públics o privats a què fa referència

l’article 62 de la Llei de l’esport no previstes en els punts anteriors que organitzen

activitats físiques o esportives, ja sigui a l’aire lliure o en establiments esportius, són

competents també en relació amb la llicència d’activitat física a favor dels practicants

que participin en les activitats que organitzin. Aquestes entitats podran subscriure

una pòlissa col·lectiva o individual, amb la cobertura que estableix l’article 152 a

favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.

 

 Article 152:  

1.Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi com a mínim, la cobertura dels riscos següents:

a) Responsabilitat civil (prevista a la disposició addicional segona del mateix Decret).

b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.

c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i

amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.

d) Les prestacions mínimes a cobrir seran les que determini la normativa reguladora

de l’assegurança esportiva obligatòria.

 2.En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no

siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat organitzadora

en serà la responsable subsidiària.

3.En el cas que una entitat organitzadora d’activitats físiques o esportives no hagi complert l’obligació que té d’exigir a totes les persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l’activitat, serà la responsable subsidiària de les cobertures que hagi estat necessari utilitzar per causa dels participants no coberts per la llicència esportiva, sens perjudici d’incórrer en les

altres responsabilitats previstes legalment.

4.L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que preveu l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una altra assegurança, no caldrà que en subscrigui una altra i restarà habilitat per a la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període assegurat.

 Així mateix, l’article 62.3 del Text únic de la Lleide l’esport preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar, com a mínim, d’un titulat o titulada en esport, i així mateix han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva.

D’aquests preceptes es desprèn que l’organitzador, tant si és una entitat pública com privada, tant si és esportiva com si té un altre caràcter, s’ha de responsabilitzar que cada participant en l’activitat esportiva que organitza, tingui coberts els riscos que es detallen a la citada normativa, mitjançant les corresponents llicències individuals que ha de tenir cada participant.

Quina normativa afecta les activitats d'excursionisme que es vulguin fer fora de l'alta muntanya. En quin decret es regula aquest tipus d'activitat? Afecta les empreses que volen oferir un servei d'itineraris guiats a la natura?
La normativa que regula les activitats fisicoesportives que es desenvolupen a la natura és el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 3838, (de data 07.03.2003), i l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC 4241, de 18.10.2004).  

Pel que fa a l’excursionisme, aquesta modalitat esportiva no es troba inclosa en l’annex 1 del Decret esmentat, per la qual cosa no li és d’aplicació aquesta norma. Tanmateix, sí que es troben incloses en l’annex l’escalada i l’alpinisme, i per tant aquestes modalitats sí que han de complir amb les prescripcions del citat Decret. Per això, les empreses que ofereixin un servei d’itineraris de natura, sempre que es tracti d’excursionisme i no d’alpinisme ni escalada, no haurien de complir amb el Decret esmentat, però sí que els són d’aplicació les prescripcions de les dues lleis que regeixen en l’àmbit de l’esport: la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, pel que respecte a la titulació dels monitors o tècnics esportius, i el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 30 de juliol,  pel fa a la cobertura d’assegurances per a aquestes activitats, desplegat pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Quines piscines tenen l'obligació de tenir un socorrista i si està establert el nombre d’aquests socorristes?
La normativa que regula la qüestió que ens consulteu és el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines  d’ús públic (DOGC núm. 3417, de 26.06.2001).

A l’article 17 preveu que les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina d’aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l’horari de bany establert, d’un servei de salvament i socorrisme.
L’article estableix també el nombre de socorristes, i altres condicions d’aquests, i així mateix preveu per a les piscines en què no és obligatòria la presència de personal de salvament i socorrisme, que hi ha d’haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern. Per a una informació completa cal que consulteu la disposició citada.

 El compliment d’aquestes normes es fixa per a les piscines d’ús públic, en queden excloses les piscines d’aigües termals i les  d’ús particular (unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per als seus titulars).

 Atès que la normativa citada va ser aprovada pel Departament de Sanitat (ara Salut), que és l’òrgan competent sobre aquesta matèria, per a qualsevol consulta sobre aquesta norma us podeu adreçar a l’Assessoria Jurídica del citat Departament, que és qui us podrà assessorar (i  interpretar) sobre l’aplicació i la interpretació d’aquestes normes.

 Departament de Salut:

Trav. de les Corts, 131-159

08028 –Barcelona

sg.salut@gencat.cat

Tel. – 93.227.29.00

Fax – 93.227.29.90


Quina ha de ser la ràtio de nens per a cada monitor en cursets d’estiu o en horari extraescolar de: natació/ tennis, etc.?
No hi ha aprovada ni publicada, dins el marc legal de l’esport, cap normativa oficial vigent que reguli les ràtios de nens/monitors en cursets de natació, o cursets o d’altres esports.  L’única referència poden ser les recomanacions o pautes orientatives que, en el seu cas, puguin donar les federacions esportives per al seu esport corresponent, si així ho estimen oportú. Per això, us podeu adreçar a la federació esportiva que correspongui, a fi que us puguin orientar al respecte.

                  
Com a professional, com puc tramitar la meva assegurança de responsabilitat civil?
La tramitació personal de les assegurances és un tema totalment privat entre els usuaris/particulars i les companyies d’assegurances, en el qual aquest Consell Català de l'Esport no pot intervenir.
Com a Administració esportiva, sí que som competents per assessorar-vos respecte la regulació de la responsabilitat civil dels professionals en l'àmbit de l'esport:
L'obligació dels professionals de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin ocasionar a tercers en la prestació dels serveis professionals es troba continguda a la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, -modificada per la Llei 7/2015-, concretament a l'article 11. El contingut mínim de la pòlissa es va determinar a la disposició addicional tercera del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que estableix que el contingut de les pòlisses de responsabilitat civil que han de contractar els professinals de l'esport regulats en la Llei 3/2008 serà de 150.000 euros.

Es poden vendre o consumir begudes alcohòliques a les instal·lacions esportives?

 A Catalunya, la legislació de caire esportiu prohibeix la venda i el consum de begudes alcohòliques en les instal·lacions esportives. El Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol (DOGC 3199, de 7.08.2000), tipifica com a infracció greu la introducció de tota classe de begudes alcohòliques als recintes esportius (article 73. g) i com a infracció molt greu la introducció si en el recinte se celebren competicions esportives (article 74. k).

Aquesta prohibició és comuna a tot l’Estat espanyol, ja que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, (BOE núm. 249, de 17.10.1990), preveu en el seu article 67.1: “Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas la introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas”.

A més, la Ley 19/2007 de 11 de junio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (BOE 196, de 12.07.2007) prohibeix a les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius, no només consumir, sinó també accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

D’altra banda, la Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (Llei 11/2009, del 6 de juliol) estableix que les persones espectadores, participants i usuàries d’espectacles públics i d’activitats recreatives tenen l’obligació de respectar les normes reguladores de subministrament i consum de tabac i de begudes alcohòliques, i les normes que estableixen l’edat mínima per poder accedir als establiments i als espais oberts al públic. Els establiments i els espais oberts al públic en els quals es permet l’entrada de menors han de complir les condicions generals a què estiguin sotmesos i la normativa sobre protecció de menors, especialment la relativa a: prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques; prohibició de venda, subministrament i consum de tabac i de tota mena de drogues o substàncies estupefaents. La publicitat dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives s’ha d’ajustar als principis de veracitat i suficiència i no contenir informacions que incitin, directament o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o incontrolada, o al consum de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) estableix que les instal·lacions que donin serveis esportius han de disposar d’un reglament d’utilització que ha d’estar a l’abast de totes les persones usuàries de la instal·lació i que ha de regular els aspectes establerts a la memòria del PIEC, entre les quals estan les condicions d’accés i les limitacions al consum, per tant, també ha recollir les restriccions sobre el consum de tabac i de begudes alcohòliques.

 Es pot fer publicitat de begudes alcohòliques a les instal·lacions esportives?

 A Catalunya, el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, no fa esment de la publicitat de begudes alcohòliques. La legislació que la regula és la de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, del Departament de Salut, que és l’àmbit competent, mitjançant la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. Aquesta Llei prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques de més de vint-i-tres graus centesimals en les platges, els càmpings, els balnearis, els centres recreatius, els centres de lleure i esbarjo per a menors, les piscines, els parcs aquàtics, els centres i els estadis esportius, excepció feta de la publicitat estàtica i de la del patrocinador.

D’altra banda, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa, els espectacles públics i les activitats recreatives, també fa referència a aquest punt quan diu que: “La publicitat dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives s’ha d’ajustar als principis de veracitat i suficiència i no contenir informacions que incitin, directament o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o incontrolada, o al consum de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent”.

A més d’aquest preceptes legals, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és fomentar l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut. Així doncs, no només cal ser exemplars en la lluita contra el dopatge, també s’ha d’evitar la publicitat de begudes alcohòliques. Per tant, als equipaments esportius no s’hauria de fer publicitat de begudes, marques, empreses o llocs relacionats amb el consum d’alcohol en cap tipus de suport, especialment si va adreçada als menors d’edat.

Data d'actualització:  20.03.2017