• Imprimeix

Equipaments esportius

Com em puc assabentar de si s’ha obert una convocatòria de subvencions per a equipaments esportius?

Periòdicament, el Consell Català de l'Esport concedeix subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius mitjançant la convocatòria pública.
La forma de donar publicitat a una convocatòria és mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També podeu obtenir la informació mitjançant el web Esport. També s’anuncia als mitjans de comunicació de més difusió.

Qui les pot demanar?
Les bases de les convocatòries de subvenció estableixen qui pot demanar ajuda econòmica. Però com a regla general, les poden sol·licitar les entitats públiques i les privades que estiguin inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. A més, cal tenir la propietat del terreny o bé disposar d'una cessió d’ús per 25 anys.

Com s’han de demanar?
El procediment per a la concessió de subvencions és la presentació de la corresponent sol·licitud quan surti una convocatòria pública per a tal finalitat, la qual serà valorada en funció d’allò que determinin les bases reguladores.

Quins requeriments tècnics s’han de complir per acollir-se a una convocatòria de subvencions?

Totes les instal·lacions esportives de Catalunya han de complir la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).

Puc començar les obres abans de sol·licitar una subvenció?

De manera general, per optar a una subvenció a les convocatòries públiques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport, les obres que es sol·licitin no poden haver començat. Però si voleu iniciar-les i optar a una futura subvenció a la propera convocatòria, cal que, abans, els projectes bàsics i de gestió obtinguin l’informe favorable del Servei d’Equipaments Esportius. L’emissió d’aquest informe no suposa cap compromís per al Consell Català de l’Esport amb vista a la concessió d’una possible futura subvenció, la qual estarà supeditada a la presentació de la sol·licitud a la corresponent convocatòria pública amb la documentació requerida, a l’anàlisi global de les peticions per avaluar les prioritats, i a les disponibilitats pressupostàries corresponents.

Quin permís he de sol·licitar per obrir al públic una instal·lació esportiva?

L’Administració competent per concedir les llicències ambiental i d’obres és l’ajuntament del municipi on s’emplaci la instal·lació. Per tant, us heu d’adreçar als serveis tècnics municipals perquè us informin de les normes urbanístiques vigents i de la resta de requeriments preceptius de la legislació de caire general, a més de la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). En tot cas, us caldrà la col·laboració d’un tècnic competent per a la redacció del projecte i, si escau, el seguiment de les obres, que ha de conèixer i aplicar la legislació vigent que sigui d’aplicació.

Quina és la normativa esportiva que ha de complir una instal·lació esportiva?

En la construcció o el condicionament d’una instal·lació esportiva s’han de complir els requeriments preceptius de la Normativa Tècnica del capítol 3.3.1 del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), que podeu consultar al web del Consell Català de l’Esport.
Es pot consultar la normativa tècnica del PIEC de manera resumida a les fitxes tècniques de les tipologies bàsiques: pista, sala, pavelló i camp poliesportius, piscina coberta i camp d’atletisme.
Si voleu més informació, podeu consultar els Fulls tècnics, que tracten aspectes monogràfics dels equipaments esportius relatius a la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat, així com les característiques tècniques dels paviments esportius, els vestidors, l’acústica, la sostenibilitat, etc.

Quina altra normativa també ha de complir una instal·lació esportiva?

La normativa vigent de caire general que és d’aplicació a la construcció i el condicionament d’una instal·lació esportiva inclou entre altres, el Decret 135/1995, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), el Decret d’Ecoeficiència als edificis i les mesures de prevenció i control de la legionel·losi.

En relació amb el Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, com puc saber quines instal·lacions esportives hi ha prop de casa, al meu municipi o comarca?

Al web de la Secretaria General de l’Esport hi ha disponible la consulta per àmbit territorial i per tipus d’instal·lació de totes les instal·lacions censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya. També hi ha disponible un resum amb les dades estadístiques dels espais esportius censats, per tipus i comarca. Per accedir a dades addicionals o llistes específiques, cal fer la petició corresponent mitjançant la bústia de contacte que trobareu a la mateixa pàgina web.

Quina és la manera de fer arribar una queixa al prestador d’un servei esportiu?

En primera instància, qualsevol queixa s’ha de formular directament de manera verbal al prestador del servei. Si no es rep una resposta satisfactòria, s’ha de reiterar la queixa al responsable de la gestió de la instal·lació on es desenvolupi l’activitat mitjançant el sistema que tingui establert. Si aquesta queixa formal tampoc resol el conflicte, en el cas que la propietat hagi cedit la gestió de la instal·lació, s’ha d’informar dels fets al titular perquè comprovi si s’han vulnerat les condicions de la concessió.

Si un cop presentada de manera formal una queixa al gestor i al titular de la instal·lació esportiva, en el cas de no rebre una resposta adequada en un termini raonable, podeu donar coneixement del fet a l’Agència Catalana de Consum i presentar un Full oficial de reclamació/denúncia o, en el cas de ser municipal, pel sistema propi que l’Ajuntament tingui establert, el qual ha d’indicar els fets que es denuncien amb objectivitat i precisió i referir quina legislació es considera que s’està incomplint.

En qualsevol cas si, tot i haver presentat la vostra queixa al responsable de la instal·lació esportiva, considereu que no l’ha resolt de manera satisfactòria, especialment si us sembla que pot haver algun risc per a la pràctica esportiva, hauríeu de traslladar la vostra queixa als Serveis Tècnics municipals, que tenen la competència d’inspecció per vetllar que es mantinguin les condicions legals establertes a la llicència ambiental que autoritza a desenvolupar una activitat esportiva, de manera que aquesta llicència es faci en les condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat que exigeix la legislació vigent.

Quina regulació hi ha sobre il·luminació en espais esportius?

La Normativa tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de maig, estableix que tots els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d’estar il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es destini.

Per avaluar la idoneïtat d’un enllumenat esportiu, cal adoptar la norma europea UNE-EN 12193:2009 Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas. Per tant, aquesta és la normativa que tot enllumenat esportiu ha de complir.

També estableix que els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals d’una alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar.

A més, l’enllumenat dels espais esportius a l’aire lliure també ha d’evitar la contaminació lluminosa de l’entorn i complir els requeriments del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

També, ha de ser eficient energèticament complint el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Finalment, com tota instal·lació elèctrica, ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

Així doncs, per poder legalitzar la instal·lació d’un enllumenat esportiu cal justificar el compliment d’aquesta normativa amb els assajos de control de qualitat que cal fer prèviament a la seva recepció.

Quin procediment cal seguir per obrir al públic una nova instal·lació esportiva?

Com s'estableix a la Normativa tècnica del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC):

  1. La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva necessitat amb la redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es volen assolir, s’analitzarà l’oferta existent i la demanda que es vol atendre.
  2. La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de gestió que d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el programa de les activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais esportius i complementaris que es necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els recursos humans i tècnics amb que cal comptar i valorant el compte previsible de la seva explotació, xifrant les despeses i els ingressos. Si aquest fos deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de la dotació necessària per equilibrar-lo.

Així doncs, el procés de concepció d’una nova instal·lació esportiva s’ha d’iniciar amb la definició de la necessitat que es vol atendre. Per això, cal respondre el qüestionari que permetrà avaluar la seva viabilitat, definir el programa de necessitats i el tipus d’instal·lació que es requereix per atendre-les.

Un cop avaluades mitjançant el procediment escaient la conveniència i l’encert de la iniciativa, cal redactar el projecte de gestió que defineixi les prestacions a assolir i reculli tota la informació necessària per a la redacció del projecte de construcció. Abans de tot, cal escollir l’emplaçament idoni avaluant la mobilitat que generarà l’activitat esportiva. Situar-la propera als habitatges de les persones a qui s’adrecen els nous serveis esportius facilita que tothom hi pugui anar. Si, a més, s’agrupa amb les escoles, altres equipaments i zones verdes, l’oferta es beneficia de les sinèrgies que es generen.

En el disseny de l'edifici, cal analitzar les diferents alternatives possibles per escollir la més favorable tenint en compte, a més dels aspectes esportius, els econòmics, socials i ambientals. Per obrir el debat i enriquir les propostes, s’aconsella la convocatòria d’un concurs de projectes i la redacció del document amb sistemes informàtics de modelització (BIM) que permetin la simulació del seu funcionament prèviament a la seva construcció de manera que es verifiqui que oferirà les prestacions requerides.

Per conèixer l’oferta actual d’instal·lacions esportives podeu consultar el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC)

Podeu ampliar aquesta informació consultant els fulls tècnics:

·        Full tècnic núm. 3: “La planificació d'un equipament esportiu”

·        Full tècnic núm. 6: “El projecte de gestió d'un equipament esportiu”

·        Full tècnic núm. 38: “La planificació municipal d'equipaments esportius”