• Imprimeix

Formació (ECE)

On puc trobar informació sobre cursos de formació esportiva?

Els cursos ja programats o que es desenvoluparan properament i tota la seva tramitació posterior els podeu trobar a la pàgina del nostre web corporatiu.

On puc cursar la carrera de Ciències de l’Activitat Física i Esport?

Consulteu la informació que en aquest enllaç que us facilitem i que proporciona la Generalitat de Catalunya.

On puc cursar els cicles formatius d’esports ?

Consulteu la informació en aquest enllaç que us facilitem i que proporciona el Departament d’Ensenyament.

On m’adreço per convalidar i/o homologar estudis esportius?

Heu de fer la petició i el tràmit directament mitjançant el Consejo Superior de Deportes ja que és aquest organisme qui té la potestat d’homologació i convalidació.

Necessito informació sobre les proves específiques d'accés als cicles d'Ensenyaments Esportius

Les proves d’accés les gestiona el  Departament d’Ensenyament  on trobareu la informació.

Vull fer la prova general d'accés al grau mitjà o al grau superior d’ensenyaments esportius

Vull fer la prova general d'accés al grau mitjà o al grau superior d’ensenyaments esportius
El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau mitjà (cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius) o al superior (cicles de grau superior d'ensenyaments esportius) per a les persones que volen accedir a qualsevol cicle formatiu i no disposen dels requisits acadèmics necessaris.

Per cursar estudis del medi natural, què he de fer?

Els cursos generals de medi natural atenent a cada modalitat concreta són competència del Departament  d’Ensenyament o a l’Escola Catalana de l’Esport.

Quan es fa la jornada de portes obertes de l’Escola Catalana de l'Esport?

La  jornada de portes obertes es fa un cop l’any, coincidint amb el període d’inscripció a les proves d’accés dels mesos de maig i juny. La publicitat es fa mitjançant el web Esport, Escola Catalana de l'Esport.

Es pot certificar un bloc comú o una formació parcial?

Qualsevol formació feta a l’Escola Catalana de l’Esport es certifica a petició de l’interessat, llevat d’aquelles finalistes de cicles formatius que es realitzen d’ofici. En el cas de les modalitats en període transitori, aquest servei té un cost previst a la Llei 2/2014, de  mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Hi ha formació de tècnics esportius a distància?

L’Escola Catalana de l’Esport ofereix algunes formacions semipresencials. Actualment, la formació de tècnics d’esport no es pot desenvolupar totalment a distància.

Puc accedir directament al grau superior d’una modalitat esportiva si tinc el batxillerat?

Per accedir a un grau superior de qualsevol modaltiat esportiva es necessiten com a mínim dos requisits: la titulació acadèmica corresponent i el cicle formatiu de grau mig d’aquella modalitat. Algunes modalitats, a més, tenen requisits específics (proves, contractes, mèrits, etc.).

On puc trobar els horaris d’un curs de formació de tècnic d’esport d’una modalitat esportiva

Els heu de cercar centre per centre.

Com puc obtenir informació per fer la prova d’accés a cicles equivalent a l’ESO o al batxillerat?

Aquesta convocatòria surt un cop a l’any i és competència del Departament d’Ensenyament.

Quan puc apuntar-me a la convocatòria d’acreditacions de competències?

Aquesta convocatòria és competència del Departament d’Ensenyament, on trobareu la informació.

Com puc obtenir el certificat de professionalitat de la família de les activitats físiques i esportives?

Aquestes convocatòries són competència del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Què he de fer per registrar-me d’acord amb la Llei de Professions de l’esport?

Per inscriure-us al Registre oficial de professionals de l'Esport de Catalunya podeu consultar el web Esport, registre de professionals on trobareu la informació i impresos per fer el Registre o el podeu fer en líniaa mitjançant  Tràmits de Generalitat.

Tinc el grau de CAFE, m'he d'inscriure en el Registre de Professionals de l'Esport?

El que indica la Llei és que us heu de col·legiar i si  us heu col·legiat i el que us interessa és socorrisme,  poseu-vos en contacte amb el COPLEFC, des d’on us n’informaran del  procés.

Quin és el tràmit per fer la modificació al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Per sol·licitar una modificació del Registre, ho heu de fer mitjançant l’imprès de sol·licitud que es troba a la pàgina web corporativa, a Registre de professions.

Sóc de fora de Catalunya i m’han dit que per treballar-hi necessito una acreditació especial. Com puc aconseguir-la?

Per treballar a Catalunya s’ha d’estar registrat al Registre de professions.
Per accedir al Registre s’ha de disposar de la formació oficial vigent, atenent la normativa de desplegament de la Llei 3/2008.

Com a empresa, puc saber si els meus treballadors estan inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Podeu fer la consulta mitjançant el correu de l’Escola Catalana de l’Esport i se us indicarà si les persones en què teniu interès estan registrades, col·legiades o no disposen de cap registre.

Com a administració pública, els meus treballadors estan obligats a inscriure’s en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Si el contracte es fa directament des de l’Administració pública, la Llei 3/2008 no obliga. Ara bé, si el contracte es fa per mitjà d’una empresa de serveis, és indispensable.

Sóc llicenciat en CAFE, o tinc el grau de CAFE. Em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Els llicenciats CAFE o graus en CAFE heu de col·legiar-vos, no heu de fer la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

Amb un Curs d'Iniciació a Tècnic d'Esport, em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport? Puc treballar?

Els CIATE estan adreçats al voluntariat, per tant no us podeu registrar com a professionals de l’esport. Podeu tenir contracte, però no com a professional de l’esport.

Sóc estranger. Amb la titulació del meu país, em puc inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Primerament, haureu de fer l’homologació del títol.Un cop rebeu la resposta, si escau, es procedirà mitjançant el procediment establert a la sol·licitud de Registre, que es troba a la pàgina web corporativa, Registre de professions.

Em poden enviar per correu electrònic el certificat de la meva inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport?

Actualment, la petició es pot fer mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits, però el certificat sempre s’envia per correu ordinari i certificat. En el cas de la petició d’un duplicat, s’han d’incorporar les taxes corresponents previstes a la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Com puc obtenir un duplicat del meu document de registre?

Mitjançant la sol·licitud que trobareu al web Esport, Registre de professionals, i amb el corresponent document. Aquest servei té un cost previst a la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.