• Imprimeix

Registre d'entitats i clubs

Què es requereix per fer una modificació d’estatuts?

A Tràmits Gencat podreu trobar la documentació per fer una modificació estatutària. Per resoldre dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Registre d’Entitats Esportives, tel. 93 480 49 00.

Vull crear una nova entitat esportiva. Quins passos he de seguir?

Tota la normativa d’aplicació així com la documentació necessària la trobareu en aquesta pàgina

Sóc soci d’un club i estic interessat a veure una còpia de les actes de les últimes assemblees generals. Com ho puc fer?

El Registre d’Entitats Esportives no custodia les actes de les entitats esportives, solament segella els llibres i els retorna a l’entitat, que és qui en té la custòdia. Us heu d’adreçar al vostre club per tal que us facilitin l’accés a allò que demaneu.

La junta directiva del club no em vol fer arribar la documentació que li demano. Què puc fer?

Un club esportiu és dels socis de l’entitat, que tenen el dret, i el deure, de conèixer els seus estatuts i les normes de règim interior, així com de consultar la documentació comptable i les actes que afectin l’entitat. Des del Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport es pot lliurar una còpia dels estatuts, però en cap cas ni de les normes de règim interior ni de les actes i llibres de comptes perquè cap de les dues coses són inscriptibles. Haureu de sol·licitar-la al club mitjançant requeriment notarial o per mitjà de l’Administració ordinària de justícia.

El llibre d'actes ha de tenir una diligència prèvia per certificar la seva autenticitat abans de començar a redactar les actes al llibre?

Hi ha dues versions dels llibres: una d’informàtica, que s’ha de presentar dintre dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici i que, òbviament, no se segella amb anterioritat, i una altra amb el sistema de llibre tradicional d’actes que s’ha de segellar i diligenciar abans de començar a usar-lo.

Quina és la diferència entre estatuts de club esportiu de règim simplicat i estatuts de règim general?

Les entitats de règim simplificat són per a entitats de menys de 100 socis que tenen un règim de govern de tipus presidencialista. Funcionen amb un president que assumeix totes les funcions de l’entitat i ret comptes a l’assemblea general, únicament. També cal nomenar un secretari d’actes que pot ser sempre el mateix o un de diferent per a cada reunió.
Les entitats de règim general poden constituir-se amb menys de 100 socis, però és obligatori que ho siguin les que tenen 100 o més socis. El règim de govern és mitjançant una  junta directiva composta, com a mínim, per president, secretari i tresorer. Aquesta junta directiva ret comptes a l’assemblea general, però a diferència de la de règim simplificat, cadascú té una àrea assignada sota la direcció del president i, per tant, existeix un major control entre els propis membres de la junta.

Quina diferència hi ha entre associació esportiva escolar i una secció esportiva escolar?

Una Associació Esportiva Escolar és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, classificada com a club esportiu, amb l’especificitat que es constitueix vinculada a un centre educatiu de secundària i on els seus socis de ple dret ho poden ser a partir dels 14 anys.
Una Secció Esportiva Escolar és la manifestació esportiva d’una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) que tingui entre els seus objectiu “la pràctica de l’esport”. Cal tenir en compte que la secció esportiva escolar no té personalitat jurídica pròpia.

Quins tràmits he de fer per canviar les dades de l’entitat (adreça, telèfon, etc.)?

Els canvis de domicili, telèfon i canvi de nom o denominació social, són canvis que han de ser aprovats per l’assemblea general ja que es tracta de modificacions estatutàries, per aquest motiu heu de fer totes les actuacions de modificació parcial dels estatuts

Com comunico el canvi de domicili de l’entitat?

El canvi de domicili suposa una modificació estatutària i, per tant, està subjecte a aprovació de assemblea general. La modificació dels estatuts s’aprova per assemblea, de la qual s’estén un certificat on consta el nou text estatutari que haurà d’incloure el nou domicili. Es presenta al Registre d’Entitats Esportives una sol·licitud d’inscripció del nou domicili acompanyat del certificat esmentat per duplicat.