El Tribunal Català de l’Esport, òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari a Catalunya, substitueix i assumeix les competències que, fins a l’entrada en vigor de la Llei 8/1999, de 30 de juliol, tenia el Comitè Català de Disciplina Esportiva, que va desaparèixer.

En data 19 d’octubre de 1999, atès allò que estableix el títol V de l’esmentada Llei 8/1999, els membres del Tribunal Català de l’Esport, designats per Resolució del secretari general de l’Esport de 18 d’octubre de 1999 i assistits pel secretari del Tribunal, designat també per Resolució de la mateixa data, van acordar constituir formalment el Tribunal Català de l’Esport.

En sessió del dia 28 de novembre de 2000, el Ple del Tribunal Català de l’Esport va aprovar la seva reglamentació de funcionament, elaborada pel mateix Tribunal.