• Imprimeix

Definició i competències

El Tribunal Català de l'Esport és l'òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari a Catalunya, que decideix en última instància administrativa sobre les qüestions electorals, competitives i disciplinàries esportives.

Té competències per conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords adoptats:

En matèria disciplinària esportiva:
Pels òrgans disciplinaris de les federacions esportives catalanes, de les agrupacions esportives i dels clubs o associacions esportius.

En matèria competitiva
Pels comitès d'apel·lació de les federacions esportives catalanes.

En matèria electoral
Per les meses del vot de censura i de les juntes electorals dels clubs no federats, per les juntes electorals de les federacions esportives, així com pels comitès d'apel·lació de les federacions esportives catalanes adoptades per la via de revisió dels processos electorals o de censura dels clubs federats.

Arbitratge

Així mateix, pot actuar per resoldre de manera inapel·lable, mitjançant l'arbitratge d'equitat, les qüestions de litigi de naturalesa jurídicoesportiva no previstes a l'àmbit de la seva competència jurisdiccional i que hi hagin estat sotmeses de comú acord pels interessats.

També té competències per conèixer i resoldre qualsevol altre acció o omissió que, per la transcendència que poden tenir a l'activitat esportiva, estimi oportú tractar-les d'ofici, a instàncies de l'Administració esportiva de la Generalitat.