• Imprimeix

Normativa reguladora

  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,

    Pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
    (DOGC núm. 3199 -  07/08/1999, modificada DOGC 5123, de 2.05.2008 i DOGC núm. 6035 de 30.12.2011).

  • RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2001,

     Per la qual es disposa la publicació del Reglament del Tribunal Català de l'Esport.
    (DOGC núm 3393 de data 22/05/2001 Secció DISPOSICIONS Pàgina 7474).