• Imprimeix

Procediments i resolucions

El funcionament del Tribunal Català de l’Esport s’ajusta a allò que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i al seu propi reglament. Les seves resolucions, que exhaureixen la via administrativa, són executades per les corresponents federacions esportives catalanes, consells esportius de Catalunya o aquelles entitats que es sotmeten a la competència del TCE.

El Tribunal Català de l’Esport funcionarà en Ple i en Comissió Permanent. El Ple està integrat per la totalitat dels membres del TCE i el secretari o secretària amb veu però sense vot. La Comissió Permanent estarà composta pel president o presidenta del Tribunal o el vicepresident o vicepresidenta que el substitueixi i, com a mínim, d’un vocal de la resta dels seus membres titulars, designat pel Ple del Tribunal. A les reunions de la Comissió Permanent assistirà el secretari o secretària que aixecarà acta de cada sessió.

Aquest òrgan suprem jurisdiccional esportiu exerceix les seves funcions com a darrera instància de la via administrativa i les seves resolucions són susceptibles de recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.